Obtenció Hàndicap

Examen d'obtenció al hàndicap 

Per poder obtenir el seu primer hàndicap (nivell de joc) és condició indispensable estar en possessió de la llicència federativa en vigor.

El federat haurà d'efectuar un examen que consta de dues parts: una prova teòrica i una pràctica.

Els exàmens teòrics es poden efectuar a la seu social de la Federació Catalana de Golf (c/Tuset 32, 8a de Barcelona). Qualsevol dia i dins del nostre horari d'atenció.

Els exàmens pràctics se realitzaran en el club o camp on assisteixi a les seves classes d'iniciació. 

Requisits per accedir a l'examen teòric 

Teòrica: La prova escrita, tipus test, estarà basada en el contingut de les següents seccions del Llibre de Regles de Golf:  GUIA RÀPIDA DE LES REGLES DE GOLF i ETIQUETA.

Preu: L'import a liquidar és de 46 €, aquest import inclou 35 € dels drets d'examen i 11 € de la diferència entre llicència sense hàndicap (84 €) i la llicència amb hàndicap (95 €).

Requisits per accedir a l'examen pràctic

Pràctica: quan el seu professor de golf consideri que ha adquirit la preparació suficient haurà de superar una prova pràctica. El resultat de la mateixa serà comunicat a la FCGolf.


Jugadors de Pitch & Putt amb hàndicap inferior a 16

Els federats de Pitch &Putt, i hàndicap inferior a 16, que vulguin obtenir la llicència i hàndicap de golf, estaran, EXEMPTS de les PROVES TEÒRICA I PRACTICA, sempre que, amb el full de sol·licitud de llicència, s'informin del número de llicència de la Federació de Pitch and Putt amb el fi d'acreditar el seu hàndicap.

Els federats que ja estan en possessió de la seva llicència de la FCGolf, sense hàndicap i tenen un hàndicap de Pitch & Putt, inferior a 16, també estaran EXEMPTS de les PROVES TEÒRICA I PRACTICA. Podran obtenir el seu hàndicap, informant del número de llicència la Federació de Pitch & Putt, i presentant el comprovant de pagament de la diferència de llicència sense hàndicap a llicència amb hàndicap.

Per a l'adjudicació del hàndicap, s'aplicarà la següent taula d'equivalències:

 

TAULA EQUIVALÈNCIES DE HÀNDICAP P&P A HÀNDICAP DE GOLF

 

Hàndicap de P&P Hàndicap de Golf
1 o inferior 16
2 a 5 19
6 a 9  22
10 a 13 26
14 a 16 28