AVISO INICIAL POLÍTICA DE COOKIES / AVIS INICIAL POLÍTICA DE COOKIES
FEDERACION CATALANA DE GOLF utiliza "COOKIES" para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro portal web, mejorando la seguridad, para obtener una eficacia y una personalización superiores, para recoger datos estadísticos y para mostrarle publicidad relevante. Si continúa navegando o pulsa el botón "ACEPTAR" consideraremos que acepta todo su uso. Puede obtener más información en nuestra POLÍTICA DE COOKIES(link) en el pie de página.

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF utilitza "COOKIES" per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant Si continua navegant o prem el botó "ACCEPTAR" considerarem que accepta tot el seu ús. Pot obtenir més informació en la nostra POLÍTICA DE COOKIES (link) en el peu de pàgina.
OK | Más información
Condiciones Generals de Contractació

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web www.catgolf.com és propietat de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF amb CIF V08723025 i adreça fiscal en C/ TUSET Nº 32 - 8 A, 08006 BARCELONA, actuant comercialment sota la marca FCG.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient.

L'objecte de la pàgina web és implantació, difusió, formació i desenvolupament del Golf a Catalunya, així com la venta de material esportiu.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure's al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra online. Pot accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça C/ TUSET Nº 32 - 8 A, 08006 BARCELONA o a través del correu electrònic catgolf@catgolf.com. 
 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra haurà d'identificar-se amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, aquest només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi's en contacte amb FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF en el telèfon d'atenció al client 93 414 52 62 o mitjançant el correu electrònic catgolf@catgolf.com.

Tots els continguts de la web estan en català i espanyol.

El client, en rebre el producte en l'adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts en la nostra botiga online, incorporen una fotografia i les característiques essencials del mateix, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable a la fotografia no és vinculant. En les característiques s'identifica el mateix.

Garanties

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF disposa d'un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se a l'establiment de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF, al servei de postvenda, per correu electrònic a catgolf@catgolf.com o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon d'atenció al client 93 414 52 62 o mitjançant el correu electrònic catgolf@catgolf.com. 
 
Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria.

Despeses de lliurament i transport

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF només realitza enviaments en la Península i a Balears cobrant una quantitat de 6,50€  en concepte de despeses d'enviament.

Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d'indicar la seva elecció:

- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.

Quan l'import d'una compra hagués estat carregada fraudulenta o indegudament utilitzant el nombre d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i abonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 48-72 hores, a partir de la realització de la comanda. 
 
La disponibilitat dels productes oferts per FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponiblitat, FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho notificarà al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada. En el cas que FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

El comprador disposarà d'un termini mínim de catorze dies naturals per desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense penalització alguna i sense indicació dels motius.

L'exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 93 414 52 62, dirigint-se al correu electrònic catgolf@catgolf.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ TUSET Nº 32 - 8 A, 08006 BARCELONA, o bé a través del formulari de desistiment.

Segons l'establert l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

- La devolució

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF s'encarregarà de recollir el producte.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

En tot cas, els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Una vegada rebut/s, revisarem el seu estat. En el moment en què comprovem que tant el/s article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

- Abonament del pagament

L’abonament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre que no s'hagi disposat el contrari.
 
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals donis de la data de recepció del dret de desistiment.

En cas de retard injustificat per part de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de la sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts als quals excedeixi d'aquesta quantitat. 
 
- Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cost algun pel client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF està situat en C/ TUSET Nº 32 - 8 A, 08006 BARCELONA o a través del correu electrònic catgolf@catgolf.com.

Jurisdicció

Així mateix, FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF té el seu domicili en BARCELONA, Espanya.
Aisle Style
©2009 Federació Catalana de Golf. Tots els drets reservats.
Condicions d'ús Política Cookies Condiciones Contractació Tuset 32, 8èna planta. 08006 Barcelona. Tel: 93 414 52 62. Email: catgolf@catgolf.com
Aisle Style