Obtenir hàndicap

Examen d'obtenció al hàndicap
Per poder obtenir el seu primer hàndicap (nivell de joc) és condició indispensable estar en possessió de la llicència federativa en vigor.
El federat major de 21 anys, haurà d'efectuar un examen que consta de dues parts: una prova pràctica i una teòrica.


Els exàmens pràctics es realitzaran en el club o camp on assisteixi a les seves classes d'iniciació.


Els exàmens teòrics es poden efectuar a la seu social de la Federació Catalana de Golf (c/Tuset 32, 8a de Barcelona) qualsevol dia i dins del nostre horari d'atenció o bé en el mateix club/camp on hagi realitzat la part pràctica.


Requisits per accedir a l'examen teòric
- La prova escrita, tipus test, estarà basada en el contingut de la Guia Ràpida de les Regles de Golf.
- L'import a liquidar el mateix dia que faci l'examen és de 22,40€. Aquest import inclou 10€ dels drets d'examen i 12,40€ de la diferència entre llicència sense hàndicap (96,60€) i la llicència amb hàndicap (109€).


Requisits per accedir a l'examen pràctic
Quan el seu professor de golf consideri que ha adquirit la preparació suficient haurà de superar una prova pràctica. El resultat de la mateixa serà comunicat a la FCGolf.

 

Jugadors menors de 21 anys

Aquells federats de 21 anys o menys, estaran EXEMPTS de les PROVES TEÒRICA I PRÀCTICA d'examen. El Comitè de Competició del Club/Camp o el seu professor en defecte indicarà a la FCGolf el hàndicap que li adjudica segons la seva categoria o nivell de joc.

 

Jugadors de Pitch & Putt amb hàndicap inferior a 16
Els federats de Pitch & Putt, i hàndicap inferior a 16, que vulguin obtenir la llicència i hàndicap de golf, estaran, EXEMPTS de les PROVES TEÒRICA I PRÀCTICA, sempre que, amb el full de sol·licitud de llicència, s'informin del número de llicència de la Federació de Pitch & Putt amb el fi d'acreditar el seu hàndicap.

Els federats que ja estan en possessió de la seva llicència de la FCGolf, sense hàndicap i tenen un hàndicap de Pitch & Putt, inferior a 16, també estaran EXEMPTS de les PROVES TEÒRICA I PRÀCTICA. Podran obtenir el seu hàndicap, informant del número de llicència la Federació de Pitch & Putt, i presentant el comprovant de pagament de la diferència de llicència sense hàndicap a llicència amb hàndicap.

Per a l'adjudicació del hàndicap, s'aplicarà la següent taula d'equivalències:


TAULA D'EQUIVALÈNCIES DE HÀNDICAP P&P A HÀNDICAP DE GOLF

Hàndicap de P&P Hàndicap de Golf
1 o inferior 16
2 a 5 19
6 a 9 22
10 a 13 26
14 a 16 28

 

Federats estrangers

Els federats estrangers, amb hàndicap al seu país, per a poder obtenir el hàndicap, ens han de fer arribar juntament amb el formulari de sol.licitud de llicència, l'historial del seu hàndicap (WHS). 

 

Aquest historial l'haurà de facilitar la seva federació. 

 

Les dades mínimes que ha d'incloure són: la fitxa d'activitat amb les últimes 20 voltes on ha de constar; la data del torneig, nom del torneig o club on s'ha jugat i SD (Score Differential).