Compliance

Seguint amb la legislació de "Compliment Normatiu", la Federació Catalana de Golf, a través de l'empresa Fils Advocats SLP, ha dut a terme l'anàlisi de riscos i l'elaboració de protocols i documentació relacionada, gràcies a la subvenció atorgada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya en aquesta matèria.Codi ÈticCanal de denúncies

A. Objecte

1. En el marc del Model Prevenció de Delictes aprovat per la Federació i a la llum de l’apartat V del Codi Ètic, la Federació ha habilitat un Canal Ètic.

2. El Canal Ètic compleix amb les previsions legals establertes en l’article 31 bis, 5, 4rt del Codi Penal, pel que fa al Model de Prevenció de Delictes.

3. El Canal Ètic és el mitjà que permet la comunicació de qualsevol consulta, comunicació o denuncia sobre actuacions que puguin ser contràries a la normativa legal, al Model de Prevenció de Delictes, al Codi Ètic i a les normes internes de la Federació; evitant així possibles responsabilitats penals i perjudicis reputacionals.

B. Usuaris

4. El Canal Ètic serà accessible a tots els directius, empleats, federats, clubs i col·laboradors de la Federació.

C. Responsable

5. El Chief Compliance Officer (CCO), és el responsable del Canal Ètic i recau en la personaque assumeixi Gerència de la Federació. 

6. En el cas que el CCO es trobi involucrat  de manera directa o indirecta en els fets denunciats, el denunciant s'haurà de posar amb contacte directament amb el president de la Junta Directiva.

D. Principis

7. Presumpció d’innocència i respecte als drets de les persones presumptament implicades.

8. Total confidencialitat en el tractament de les comunicacions i consultes plantejades.

9. Prohibició de que els denunciants pateixin cap tipus de represàlia per part de la Federació per la seva utilització.

10. Manteniment de la identitat del denunciant, sempre que aquesta no sigui requerida per part de les autoritats o s’acrediti que la denúncia s’hagi formulat de mala fe.

11. Es respectarà, en tot moment, a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

12. En el curs de la investigació hauran de respectar-se també tots aquells drets que l’ordenament jurídic vigent reconegui al denunciat, que haurà de ser informat de la investigació i dels seus drets en la mesura que les indagacions ho permetin. En la investigació es podrà fer ús de tots els mitjans jurídicament lícits per a l’esbrinament dels fets.

E. Procediment de denúncia

13. Les denuncies es comunicaran al CCO, per mitja d’un dels següents canals:

a. Trucant al telèfon: 934 14 52 62

b. Per correu electrònic a la següent direcció: jromeu@catgolf.com

c. Comunicació personal al CCO

14. Només podrà utilitzar-se el Canal de Ètic prèvia identificació de la persona denunciant. La identitat del denunciant es tractarà de forma degudament confidencial, però no pot ser anònima.

15. Les persones que utilitzen el Canal de Ètic es responsabilitzen de la veracitat sobre la seva identitat i sobre la informació transmesa, així com d’actuar amb bona fe. La Federació es reserva el dret de revelar la identitat del denunciant a les autoritats, si el denunciant ha actuat amb mala fe, així com en el cas de requeriment judicial.

D. Investigacions internes

16. Quan el CCO entengui que la denúncia és versemblant i revesteix caràcters propis d’una infracció, ordenarà l’obertura d’una investigació interna. La investigació serà duta a terme pel propi CCO, amb l’assistència d'un membre de la Junta Directiva, que incoarà el corresponent expedient, en el qual es deixarà constància documental de les raons d’inici del procediment, la relació de les diligències practicades i el seu resultat respectiu, així com les conclusions aconseguides sobre la veracitat dels fets denunciats.

17. En funció de les circumstàncies concretes de cada cas, el CCO podrà decidir motivadament que la investigació sigui duta a terme per professionals externs a la Federació.

18. El CCO determinarà el termini en el qual haurà de realitzar-se la investigació. Aquest termini no superarà els 2 mesos i només podrà ser prorrogat quan concorrin raons que ho justifiquin.

19. En cas que la denuncia s’entengui acreditada, s’adoptaran les mesures disciplinaries procedents en l’àmbit laboral. Si els fets tinguessin transcendència jurídic-penal, s’adoptaran les mesures necessàries perquè, en el més breu termini possible, es posin en coneixement de les autoritats els fets esdevinguts i totes aquelles proves que els acreditin, mostrant plena disposició a col·laborar amb l’Administració de Justícia.

Presentar Denúncia

Ompli el següent formulari per posar-se en contacte amb la Federació Catalana de Golf

Missatge enviat correctament