Obtenir hàndicap

Examen d'obtenció al hàndicap
Per poder obtenir el seu primer hàndicap (nivell de joc) és condició indispensable estar en possessió de la llicència federativa en vigor.
El federat haurà d'efectuar un examen que consta de dues parts: una prova teòrica i una pràctica.

Els exàmens teòrics es poden efectuar a la seu social de la Federació Catalana de Golf (c/Tuset 32, 8a de Barcelona). Qualsevol dia i dins del nostre horari d'atenció*

Els exàmens pràctics se realitzaran en el club o camp on assisteixi a les seves classes d'iniciació.


Requisits per accedir a l'examen teòric
- La prova escrita, tipus test, estarà basada en el contingut de la Guia Ràpida de les Regles de Golf.
- L'import a liquidar el mateix dia que faci l'examen és de 31,20€. Aquest import inclou 20€ dels drets d'examen i 11,20€ de la diferència entre llicència sense hàndicap (86,80€) i la llicència amb hàndicap (98€).


Requisits per accedir a l'examen pràctic
Quan el seu professor de golf consideri que ha adquirit la preparació suficient haurà de superar una prova pràctica. El resultat de la mateixa serà comunicat a la FCGolf.


Jugadors de Pitch & Putt amb hàndicap inferior a 16
Els federats de Pitch &Putt, i hàndicap inferior a 16, que vulguin obtenir la llicència i hàndicap de golf, estaran, EXEMPTS de les PROVES TEÒRICA I PRACTICA, sempre que, amb el full de sol·licitud de llicència, s'informin del número de llicència de la Federació de Pitch and Putt amb el fi d'acreditar el seu hàndicap.

Els federats que ja estan en possessió de la seva llicència de la FCGolf, sense hàndicap i tenen un hàndicap de Pitch & Putt, inferior a 16, també estaran EXEMPTS de les PROVES TEÒRICA I PRACTICA. Podran obtenir el seu hàndicap, informant del número de llicència la Federació de Pitch & Putt, i presentant el comprovant de pagament de la diferència de llicència sense hàndicap a llicència amb hàndicap.

Per a l'adjudicació del hàndicap, s'aplicarà la següent taula d'equivalències:


TAULA EQUIVALÈNCIES DE HÀNDICAP P&P A HÀNDICAP DE GOLF

Handicap de P&P Handicap de Golf
1 o inferior 16
2 a 5 19
6 a 9 22
10 a 13 26
14 a 16 28

 

 

*Seguint les recomanacions i restriccions vigents adoptades pels organismes oficials en matèria de prevenció i contenció de la Covid-19, no es realitzaran exàmens teòrics a la seu de la Federació fins a nou avís. Continua sent viable la seva realització als clubs/camps de golf, i sempre amb cita prèvia.